Pomoc materialna dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na mocy Uchwały Nr XLIV/670/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 w sprawie udzielania pomocy materialnej dla studentów (Dz. Urz. z 2018 r., poz. 1094) od roku akademickiego 2018/2019 ustanowił stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego. Studenci I roku studiów stacjonarnych, którzy spełnią warunki określone w „Regulaminie udzielania pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego” będą mogli ubiegać się o następujące stypendia: za podjęcie studiów w naszym województwie – stypendium motywujące. Natomiast studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia, będą mogli ubiegać się o stypendia na rozpoczęcie jednoosobowej lub innej formy prowadzenia działalności gospodarczej – stypendium przedsiębiorcze.

II Powiatowa Gala Nauki, Techniki, Kultury i Sportu

02 lutego 2018 r. w Powiatowym Centrum Sportu w Żarach odbyła się II Powiatowa Gala Nauki, Techniki, Kultury i Sportu. Gospodarzem wydarzenia był Starosta Żarski Janusz Dudojć. Najlepszym uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego, na wniosek dyrektorów szkół, wręczone zostały stypendia Rady Powiatu Żarskiego w dziedzinach: nauki, nauki zawodu, kultury i sztuki oraz sportu, a także Nagrody Starosty.

Stypendium Rady Powiatu Żarskiego w dziedzinie nauki zawodu otrzymali :

 • Karolina Pawlaczyk 
 • Kacper Rakicki

Nagrodę Starosty Powiatu Żarskiego otrzymali:

 • w dziedzinie nauki:      Beniamin Kohnke i Michał Poźniak
 • w dziedzinie kultury:  Arkadiusz Olak
 • w dziedzinie sporu:     Bartłomiej Kuczmarski i Piotr Siwak

Międzynarodowe Targi Poznańskie „BUDMA”.

W dniu 2 lutego 2018 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce dydaktycznej do Poznania na Międzynarodowe Targi Poznańskie „BUDMA”. 

Opiekunami uczniów byli: Monika Delost, Marek Pawlaczek, Paweł Alszko i Sławomir Ślęzak.

W trakcie zwiedzania ekspozycji targowych uczniowie mogli zobaczyć, jak w praktyce stosuje się nowoczesne techniki wykonywania elementów budowlanych, obejrzeli pracujący sprzęt specjalistyczny. Zapoznali się z materiałami służącymi zarówno we wznoszeniu obiektów, jak i w robotach wykończeniowych. Była to okazja do poznania różnych sprzętów geodezyjnych ułatwiających dziś prace na budowie. Swoją ofertę prezentowały również firmy specjalizujące się w innych branżach: sanitarnej, elektrycznej, mechaniki precyzyjnej, energii odnawialnej oraz wydawnictwa branżowe.  Była możliwości uczestniczenia w pokazach i w związku z tym, zapoznania się z praktycznym zastosowaniem materiałów budowlanych. Można było obejrzeć proces projektowania konstrukcji przy użyciu programów komputerowych niezbędnych dziś w projektowaniu. Dla wzbogacenia bazy dydaktycznej kierunku budowlanego skorzystaliśmy z oferty wystawców zarówno krajowych, jak i zagranicznych przywożąc materiały budowlane w postaci próbek oraz folderów technicznych.

Przetarg na wynajem pomieszczenia sklepiku szkolnego

29 stycznia 2018

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zespół Szkół Budowlanych w Żarach

68-200 Żary ul. Górnośląska 2

tel./fax: 683634702

NIP: 928-15-63-856, Regon: 000184170

ogłasza: przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego

( sklepiku ) znajdującego się w budynku głównym ZSB w Żarach.

 

Przedmiot przetargu:

 

 1. Łączna powierzchnia  lokalu: 21,51 m2.
 2. Najemca ponosi koszty napraw i remontów z wyłączeniem awarii instalacji będących częścią budynku.
 3. Sklepik może być czynny w godz. od 700 do 1500 przez 5 dni roboczych w tygodniu od września do końca czerwca i za te miesiące Najemca będzie płacił czynsz.
 4.  Działalność handlowa powinna obejmować wyłącznie sprzedaż środków spożywczych objętych grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r.   /Dz. U. z 2015 r. poz.594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65/
 5. Na inne przeznaczenie lokalu będącego przedmiotem najmu niż określone w   umowie Wynajmujący musi wyrazić zgodę.
 6.  Najemca jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku w wynajmowanym pomieszczeniu.

 Miesięczna cena wywoławcza czynszu najmu: minimum 260,00 złotych miesięcznie netto + VAT

Okres najmu od dnia  01.03.2018 r. do 28.02.2021 r.

Ofertę przetargową należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na wynajem lokalu użytkowego” w sekretariacie Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach, ul. Górnośląska 2 w terminie do dnia 13.02.2018 r. do godz.1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2018 r. o godz. 1200 w Zespole Szkół Budowlanych w Żarach, ul. Górnośląska 2  w pokoju nr 2 b.

Oferty przetargowe powinny zawierać:

– imię, nazwisko, adres, nr PESEL lub nazwę, siedzibę i adres oferenta ( w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oferent jest  zobowiązany przedstawić zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert ),

– ścisłe określenie przedmiotu oferty,

– oferowaną cenę określoną kwotowo za miesiąc najmu,

– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w niniejszym ogłoszeniu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

– oświadczenie, że oferent zapoznał się ze wzorem umowy i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Wynajmującego,

– datę sporządzenia oferty.

Rozpatrywane będą tylko oferty spełniające wymagania podane w Regulaminie Przetargu oraz w Ogłoszeniu o Przetargu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Załączniki:

 1. zalacznk-nr-1-regulamin-przetargu

2. zalacznik-nr-2-umowa-najmu