Uncategorized

Pomoc materialna dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na mocy Uchwały Nr XLIV/670/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 w sprawie udzielania pomocy materialnej dla studentów (Dz. Urz. z 2018 r., poz. 1094) od roku akademickiego 2018/2019 ustanowił stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego. Studenci I roku studiów stacjonarnych, którzy spełnią warunki określone w „Regulaminie udzielania pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego” będą mogli ubiegać się o następujące stypendia: za podjęcie studiów w naszym województwie – stypendium motywujące. Natomiast studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia, będą mogli ubiegać się o stypendia na rozpoczęcie jednoosobowej lub innej formy prowadzenia działalności gospodarczej – stypendium przedsiębiorcze.

Gala

II Powiatowa Gala Nauki, Techniki, Kultury i Sportu

02 lutego 2018 r. w Powiatowym Centrum Sportu w Żarach odbyła się II Powiatowa Gala Nauki, Techniki, Kultury i Sportu. Gospodarzem wydarzenia był Starosta Żarski Janusz Dudojć. Najlepszym uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego, na wniosek dyrektorów szkół, wręczone zostały stypendia Rady Powiatu Żarskiego w dziedzinach: nauki, nauki zawodu, kultury i sztuki oraz sportu, a także Nagrody Starosty.

Stypendium Rady Powiatu Żarskiego w dziedzinie nauki zawodu otrzymali :

 • Karolina Pawlaczyk 
 • Kacper Rakicki

Nagrodę Starosty Powiatu Żarskiego otrzymali:

 • w dziedzinie nauki:      Beniamin Kohnke i Michał Poźniak
 • w dziedzinie kultury:  Arkadiusz Olak
 • w dziedzinie sporu:     Bartłomiej Kuczmarski i Piotr Siwak

Budma

Międzynarodowe Targi Poznańskie „BUDMA”.

W dniu 2 lutego 2018 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce dydaktycznej do Poznania na Międzynarodowe Targi Poznańskie „BUDMA”. 

Opiekunami uczniów byli: Monika Delost, Marek Pawlaczek, Paweł Alszko i Sławomir Ślęzak.

W trakcie zwiedzania ekspozycji targowych uczniowie mogli zobaczyć, jak w praktyce stosuje się nowoczesne techniki wykonywania elementów budowlanych, obejrzeli pracujący sprzęt specjalistyczny. Zapoznali się z materiałami służącymi zarówno we wznoszeniu obiektów, jak i w robotach wykończeniowych. Była to okazja do poznania różnych sprzętów geodezyjnych ułatwiających dziś prace na budowie. Swoją ofertę prezentowały również firmy specjalizujące się w innych branżach: sanitarnej, elektrycznej, mechaniki precyzyjnej, energii odnawialnej oraz wydawnictwa branżowe.  Była możliwości uczestniczenia w pokazach i w związku z tym, zapoznania się z praktycznym zastosowaniem materiałów budowlanych. Można było obejrzeć proces projektowania konstrukcji przy użyciu programów komputerowych niezbędnych dziś w projektowaniu. Dla wzbogacenia bazy dydaktycznej kierunku budowlanego skorzystaliśmy z oferty wystawców zarówno krajowych, jak i zagranicznych przywożąc materiały budowlane w postaci próbek oraz folderów technicznych.

Przetarg

Przetarg na wynajem pomieszczenia sklepiku szkolnego

29 stycznia 2018

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zespół Szkół Budowlanych w Żarach

68-200 Żary ul. Górnośląska 2

tel./fax: 683634702

NIP: 928-15-63-856, Regon: 000184170

ogłasza: przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego

( sklepiku ) znajdującego się w budynku głównym ZSB w Żarach.

 

Przedmiot przetargu:

 

 1. Łączna powierzchnia  lokalu: 21,51 m2.
 2. Najemca ponosi koszty napraw i remontów z wyłączeniem awarii instalacji będących częścią budynku.
 3. Sklepik może być czynny w godz. od 700 do 1500 przez 5 dni roboczych w tygodniu od września do końca czerwca i za te miesiące Najemca będzie płacił czynsz.
 4.  Działalność handlowa powinna obejmować wyłącznie sprzedaż środków spożywczych objętych grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r.   /Dz. U. z 2015 r. poz.594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65/
 5. Na inne przeznaczenie lokalu będącego przedmiotem najmu niż określone w   umowie Wynajmujący musi wyrazić zgodę.
 6.  Najemca jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku w wynajmowanym pomieszczeniu.

 Miesięczna cena wywoławcza czynszu najmu: minimum 260,00 złotych miesięcznie netto + VAT

Okres najmu od dnia  01.03.2018 r. do 28.02.2021 r.

Ofertę przetargową należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na wynajem lokalu użytkowego” w sekretariacie Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach, ul. Górnośląska 2 w terminie do dnia 13.02.2018 r. do godz.1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2018 r. o godz. 1200 w Zespole Szkół Budowlanych w Żarach, ul. Górnośląska 2  w pokoju nr 2 b.

Oferty przetargowe powinny zawierać:

– imię, nazwisko, adres, nr PESEL lub nazwę, siedzibę i adres oferenta ( w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oferent jest  zobowiązany przedstawić zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert ),

– ścisłe określenie przedmiotu oferty,

– oferowaną cenę określoną kwotowo za miesiąc najmu,

– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w niniejszym ogłoszeniu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

– oświadczenie, że oferent zapoznał się ze wzorem umowy i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Wynajmującego,

– datę sporządzenia oferty.

Rozpatrywane będą tylko oferty spełniające wymagania podane w Regulaminie Przetargu oraz w Ogłoszeniu o Przetargu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Załączniki:

 1. zalacznk-nr-1-regulamin-przetargu

2. zalacznik-nr-2-umowa-najmu

Plan lekcji

Nowy plan lekcji

Uwaga! Caution! Achtung! Attention! Pozor! Atento!

Od 02 stycznia 2018 r. (wtorek) obowiązuje zmieniony plan lekcji. Sukcesywnie będzie pojawiał się plan na kolejne dni, aż do wersji ostatecznej. Do pobrania (wglądu) tutaj oraz w zakładce Plan.  

Spotkanie

SPOTKANIE Z ŻOŁNIERZAMI WOJSK POLSKICH I AMERYKAŃSKICH

8 grudnia uczniowie naszej szkoły z klas II ATB i II BTI Aleksander Jurczak, Kacper Konarski, Dawid Krukowski i Cyprian Kondek wzięli udział w spotkaniu z żołnierzami wosk polskich i amerykańskich. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach. Celem spotkania było przygotowanie młodzieży szkół średnich do udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach pomimo barier językowych. Nasi uczniowie wzięli udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy, a także w języku angielskim uczestniczyli w dyskusji z żołnierzami amerykańskimi.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress