B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

1. Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych

Uczeń:

1) określa sposoby uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych;

2) rozpoznaje procesy oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych;

3) określa warunki odprowadzania ścieków;

4) posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;

5) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;

6) wykonuje przedmiar robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych i sporządza kosztorysy tych robót;

7) organizuje prace związane z budową sieci oraz montażem instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;

8) prowadzi dokumentację budowy sieci oraz montażu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;

9) przeprowadza i dokumentuje odbiory techniczne sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;

10) ocenia stan techniczny sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;

11) wykonuje obmiar robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych i rozlicza materiały, narzędzia i sprzęt;

12) lokalizuje miejsca awarii sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych i określa przyczyny ich powstawania;

13) organizuje prace związane z remontem i modernizacją sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Organizowanie robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych

Uczeń:

1) przestrzega zasad transportu i magazynowania paliw gazowych;

2) rozpoznaje urządzenia stacji gazowych, nawanialni i tłoczni gazu;

3) posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną sieci i instalacji gazowych;

4) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych;

5) wykonuje przedmiar robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych i sporządza kosztorysy tych robót;

6) organizuje prace związane z budową gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych;

7) prowadzi dokumentację budowy sieci gazowych oraz wykonania instalacji gazowych;

8) przestrzega zasad odbiorów technicznych sieci i instalacji gazowych;

9) przestrzega zasad przekazywania sieci i instalacji gazowych odbiorcom do użytku;

10) organizuje prace związane z eksploatacją sieci i instalacji gazowych;

11) ocenia stan techniczny sieci i instalacji gazowych;

12) wykonuje obmiar robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych oraz rozlicza materiały, narzędzia i sprzęt;

13) przewiduje zagrożenia wynikające z niekontrolowanego wycieku paliwa gazowego;

14) określa przyczyny awarii sieci i instalacji gazowych;

15) organizuje prace związane z usuwaniem awarii i modernizacją sieci i instalacji gazowych zgodnie z procedurami.

3. Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną sieci, węzłów ciepłowniczych i instalacji grzewczych;

2) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem sieci ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych;

3) wykonuje przedmiar robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych i sporządza kosztorysy tych robót;

4) organizuje prace związane z budową sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych;

5) przeprowadza odbiory techniczne sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych;

6) organizuje prace związane z eksploatacją sieci, węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych;

7) przestrzega zasad przekazywania sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych odbiorcom do użytku;

8) ocenia stan techniczny sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych;

9) wykonuje obmiar robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych i rozlicza materiały, narzędzia i sprzęt;

10) lokalizuje miejsca awarii sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych i określa przyczyny ich powstawania;

11) organizuje prace związane z remontem i modernizacją sieci, węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych.

4. Organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;

2) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;

3) wykonuje przedmiar robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych i sporządza kosztorys tych robót;

4) organizuje prace związane z montażem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;

5) przeprowadza odbiory techniczne instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;

6) wykonuje czynności związane z uruchamianiem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;

7) kontroluje parametry pracy urządzeń wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych;

8) przeprowadza kontrolę stanu technicznego instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;

9) wykonuje obmiar robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych oraz rozlicza materiały, narzędzia i sprzęt;

10) lokalizuje miejsca awarii instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych oraz określa przyczyny ich powstawania;

11) organizuje prace związane z remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;

12) prowadzi dokumentację eksploatacji instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych.