B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

1. Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi zagospodarowania terenu budowy i wykonania robót ziemnych;

2) sporządza plan zagospodarowania terenu budowy;

3) przestrzega zasad sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi;

4) dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy;

5) określa sposoby wykonywania obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiektów tymczasowych;

6) dobiera sposoby wykonania robót ziemnych;

7) dobiera sposoby zabezpieczania skarp, wykopów i nasypów;

8) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych;

9) sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych;

10) sporządza harmonogramy robót ziemnych i robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

11) dobiera zespoły robocze do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robotami ziemnymi oraz koordynuje ich pracę;

12) kontroluje przebieg realizacji robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych;

13) ocenia jakość wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych.

2. Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych stanu surowego;

2) rozróżnia technologie wykonania elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych;

3) określa rodzaje połączeń elementów konstrukcyjnych;

4) przestrzega zasad montażu konstrukcji budowlanych;

5) dobiera sposoby wykonywania robót betoniarskich, zbrojarskich, ciesielskich i murarskich;

6) dobiera sposoby wykonania izolacji budowlanych;

7) dobiera sposoby wykonania ścian niekonstrukcyjnych;

8) dobiera sposoby wykonania pokryć dachowych oraz obróbek dekarskich;

9) dobiera sposoby montażu systemów odwodnień połaci dachowych;

10) przestrzega zasad montażu okien, drzwi i wyrobów ślusarsko-kowalskich;

11) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do robót budowlanych stanu surowego;

12) sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do robót budowlanych stanu surowego;

13) sporządza harmonogramy robót budowlanych stanu surowego;

14) dobiera zespoły robocze do wykonywania robót budowlanych stanu surowego i koordynuje ich pracę;

15) kontroluje przebieg realizacji robót budowlanych stanu surowego;

16) ocenia jakość wykonania robót budowlanych stanu surowego.

3. Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania budowlanych robót wykończeniowych;

2) rozróżnia technologie wykonania elementów wykończeniowych;

3) dobiera sposoby wykonania budowlanych robót wykończeniowych;

4) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do budowlanych robót wykończeniowych;

5) sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do budowlanych robót wykończeniowych;

6) sporządza harmonogramy budowlanych robót wykończeniowych;

7) dobiera zespoły robocze do wykonywania budowlanych robót wykończeniowych i koordynuje ich pracę;

8) kontroluje przebieg realizacji budowlanych robót wykończeniowych;

9) ocenia jakość wykonania budowlanych robót wykończeniowych.

4. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót remontowych obiektów budowlanych;

2) określa zakres i rodzaj robót remontowych w obiektach budowlanych;

3) wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do remontu;

4) przestrzega zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego;

5) przestrzega zasad sporządzania wniosków o rozbiórkę i remont obiektów budowlanych;

6) dobiera sposoby wykonywania remontów obiektów budowlanych;

7) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania remontów obiektów budowlanych;

8) sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania remontów obiektów budowlanych;

9) sporządza harmonogramy robót remontowych obiektów budowlanych;

10) dobiera zespoły robocze do wykonywania remontów obiektów budowlanych i koordynuje ich pracę;

11) kontroluje przebieg realizacji robót remontowych obiektów budowlanych;

12) ocenia jakość wykonania robót remontowych obiektów budowlanych.

5. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją projektową rozbiórki obiektów budowlanych;

2) wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;

3) dobiera sposoby wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;

4) dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;

5) dobiera środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;

6) sporządza harmonogramy robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;

7) dobiera zespoły robocze do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych i koordynuje ich pracę;

8) kontroluje przebieg realizacji robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;

9) ocenia jakość wykonania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;

10) sporządza rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki obiektów budowlanych.