B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

Uczeń:

1) korzysta z danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

2) posługuje się dokumentacją geodezyjną i kartograficzną;

3) dobiera instrumenty, metody i techniki pomiaru do wymaganej dokładności prac pomiarowych;

4) przeprowadza wywiad terenowy oraz odszukuje w terenie punkty osnowy geodezyjnej;

5) ustala lokalizację i utrwala punkty poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej;

6) wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej;

7) opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów osnów geodezyjnych;

8) wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu;

9) oblicza i wyrównuje współrzędne punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej;

10) opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu;

11) ocenia dokładność wykonanych prac pomiarowych, obliczeniowych i graficznych.

2. Opracowywanie map i profili terenu

Uczeń:

1) posługuje się podziałką transwersalną i przyrządami kreślarskimi;

2) oblicza i wyrównuje współrzędne geodezyjne punktów pomiarowej osnowy poziomej i wysokościowej na podstawie danych pomiarowych;

3) oblicza współrzędne geodezyjne pomierzonych punktów szczegółów terenowych na podstawie danych pomiarowych;

4) wykonuje obliczenia, korzystając z oprogramowania geodezyjnego;

5) opracowuje mapy wielkoskalowe sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościowe w systemie analogowym i cyfrowym;

6) opracowuje i aktualizuje mapę zasadniczą i mapy pochodne w systemie analogowym oraz cyfrowym;

7) korzysta z istniejących map oraz innych opracowań kartograficznych;

8) posługuje się oprogramowaniem kartograficznym;

9) obsługuje urządzenia peryferyjne;

10) sporządza profile terenu na podstawie przetworzonych danych pomiarowych;

11) kompletuje dokumentację geodezyjną;

12) ocenia dokładność wykonanych prac obliczeniowych i graficznych;

13) prowadzi i aktualizuje dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

https://www.facebook.com/zsbzary