B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

1. Geodezyjne opracowywanie danych projektowych

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją projektową i planami zagospodarowania przestrzennego terenu;

2) opracowuje geodezyjnie projekty realizacyjne obiektów budowlanych i technicznych;

3) oblicza współrzędne geodezyjne punktów obiektów projektowanych;

4) sporządza geodezyjną dokumentację realizacyjną.

2. Wykonywanie pomiarów realizacyjnych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Uczeń:

1) projektuje i utrwala lokalizację punktów geodezyjnej osnowy realizacyjnej;

2) wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów osnowy realizacyjnej;

3) opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów osnów realizacyjnych;

4) wytycza położenie elementów projektowanych obiektów budowlanych;

5) prowadzi geodezyjną obsługę obiektów budowlanych i urządzeń technicznych w trakcie realizacji inwestycji;

6) wykonuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu;

7) sporządza dokumentację wykonanych prac;

8) ocenia dokładność wykonanych pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.

3. Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych

Uczeń:

1) lokalizuje położenie punktów kontrolowanych;

2) ustala położenie punktów odniesienia w celu wykonania pomiarów kontrolnych;

3) wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów kontrolowanych;

4) oblicza przemieszczenia, odkształcenia i geometrię obiektów budowlanych i urządzeń technicznych;

5) opracowuje wyniki pomiarów kontrolnych;

6) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów kontrolnych.