B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

1. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych

Uczeń:

1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;

2) rozpoznaje rodzaje przyłączy wodociągowych i przykanalików;

3) rozpoznaje obiekty sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych oraz określa ich funkcje;

4) posługuje się dokumentacją projektową oraz planami sytuacyjnymi sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;

5) planuje kolejność robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;

6) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;

7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;

8) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;

9) wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane z budową sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;

10) dobiera materiały, armaturę, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz aparaturę zabezpieczającą;

11) dobiera narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;

12) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia oraz aparaturę kontrolo-pomiarową;

13) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne przewodów wodociągowych i przewodów kanalizacyjnych;

14) wykonuje obmiar robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;

15) wykonuje czynności związane z dezynfekcją sieci wodociągowych;

16) wykonuje czynności związane z płukaniem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;

17) przeprowadza próby szczelności sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;

18) wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych.

2. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci gazowych

Uczeń:

1) rozpoznaje obiekty sieci gazowych i określa ich funkcje;

2) rozpoznaje rodzaje i układy gazociągów;

3) rozpoznaje elementy gazociągów i przyłączy gazowych i określa ich funkcje;

4) posługuje się dokumentacją projektową i planami sytuacyjnymi sieci gazowych;

5) planuje kolejność wykonania robót związanych z budową i remontem sieci gazowych;

6) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty związane z wykonaniem robót związanych z budową i remontem sieci gazowych;

7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci gazowych;

8) wykonuje roboty ziemne związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych;

9) dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą do budowy i remontu sieci gazowych;

10) dobiera narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia podczas budowy i remontu sieci gazowych;

11) wykonuje połączenia rur i montuje uzbrojenie, urządzenia i aparaturę kontrolno- -pomiarową związane z budową i remontem sieci gazowych;

12) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne gazociągów i przyłączy gazowych;

13) wykonuje obmiary robót związanych z budową i remontem sieci gazowych;

14) wykonuje czynności związane z odpowietrzeniem gazociągów i przyłączy gazowych zgodnie z obowiązującymi procedurami;

15) wykonuje czynności związane ze znakowaniem gazociągów i przyłączy gazowych;

16) przestrzega zasad przeprowadzania prób szczelności i ciśnienia gazociągów oraz przyłączy gazowych;

17) wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci gazowych zgodnie z procedurami;

18) wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci gazowych zgodnie z procedurami dotyczącymi prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych.

3. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych

Uczeń:

1) rozpoznaje rodzaje, układy i systemy sieci ciepłowniczych;

2) rozpoznaje rodzaje węzłów ciepłowniczych;

3) rozpoznaje elementy wyposażenia sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;

4) posługuje się dokumentacją projektową oraz planami sytuacyjnymi sieci ciepłowniczych;

5) planuje kolejność robót związanych z wykonaniem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;

6) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty związane z wykonaniem robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;

7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;

8) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;

9) wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane z budową sieci i węzłów ciepłowniczych;

10) dobiera materiały, armaturę, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą do budowy i remontu sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;

11) dobiera narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;

12) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia oraz aparaturę kontrolo-pomiarową związane z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;

13) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;

14) wykonuje obmiary robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;

15) wykonuje czynności związane z odwadnianiem oraz odpowietrzaniem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;

16) przeprowadza próby szczelności sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;

17) wykonuje czynności związane z remontem i modernizacją sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych.