B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

1. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych

Uczeń:

1) rozpoznaje rodzaje wód powierzchniowych i wód podziemnych;

2) rozpoznaje rodzaje ujęć wody;

3) rozpoznaje rodzaje instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonywania;

4) rozpoznaje elementy instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;

5) określa miejsca montażu uzbrojenia, urządzeń sanitarnych oraz przyborów sanitarnych;

6) posługuje się dokumentacją projektową instalacji wodociągowych, instalacji kanalizacyjnych, instalacji przeciwpożarowych oraz instalacji do odprowadzania wód opadowych;

7) sporządza zapotrzebowanie na materiały związane z wykonaniem robót oraz kalkuluje koszty tych robót;

8) dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych w określonej technologii;

9) wyznacza trasę prowadzenia przewodów oraz miejsca montażu uzbrojenia instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;

10) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;

11) wykonuje połączenia rur, montuje uzbrojenie, urządzenia, przybory oraz aparaturę kontrolno-pomiarową związane z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;

12) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;

13) wykonuje czynności związane z napełnianiem i odpowietrzaniem instalacji wodociągowych;

14) wykonuje czynności związane z połączeniem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych z sieciami oraz z lokalnymi ujęciami wody i odbiornikami ścieków;

15) wykonuje obmiary robót związanych z montażem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;

16) ocenia jakość wykonania instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;

17) przeprowadza próby szczelności instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;

18) dokonuje przeglądu technicznego instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;

19) wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych.

2. Wykonywanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

Uczeń:

1) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ich wykonywania;

2) klasyfikuje urządzenia gazowe według określonych kryteriów;

3) określa miejsca montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji gazowej;

4) przestrzega zasad odprowadzania spalin z urządzeń gazowych i zasad wentylacji pomieszczeń;

5) posługuje się dokumentacją projektową instalacji gazowych;

6) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót związanych z montażem instalacji gazowych;

7) dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji gazowej w określonej technologii;

8) dobiera uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu instalacji gazowych;

9) przygotowuje miejsca i trasy ułożenia przewodów oraz uzbrojenia instalacji gazowych;

10) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót;

11) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia i aparaturę kontrolno- -pomiarową związane z montażem instalacji gazowych;

12) wykonuje czynności związane z montażem systemu odprowadzania spalin z urządzeń gazowych;

13) przeprowadza próby szczelności instalacji gazowych;

14) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych;

15) ocenia jakość wykonania instalacji gazowych;

16) przestrzega zasad przekazywania instalacji gazowych do eksploatacji;

17) dokonuje przeglądu technicznego instalacji gazowych;

18) wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą instalacji gazowych zgodnie z procedurami.

3. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych

Uczeń:

1) charakteryzuje źródła energii;

2) rozpoznaje instalacje grzewcze, ich rodzaje i systemy;

3) rozpoznaje elementy instalacji grzewczych;

4) klasyfikuje urządzenia grzewcze według określonych kryteriów;

5) określa miejsca montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji grzewczych;

6) przestrzega zasad odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych oraz zasad wentylacji pomieszczeń;

7) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych;

8) dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji grzewczych w określonej technologii;

9) dobiera uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu instalacji grzewczych;

10) wyznacza trasę prowadzenia przewodów oraz miejsca montażu uzbrojenia instalacji grzewczych;

11) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych;

12) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia i aparaturę kontrolno- -pomiarową instalacji grzewczych;

13) wykonuje czynności związane z montażem systemu odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych;

14) przeprowadza próby szczelności instalacji grzewczych;

15) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne, termoizolacyjne i przeciwwilgociowe instalacji grzewczych;

16) ocenia jakość wykonania instalacji grzewczych;

17) wykonuje czynności związane z odpowietrzaniem, uruchamianiem i regulacją instalacji grzewczych;

18) dokonuje przeglądu technicznego instalacji grzewczych;

19) wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą instalacji grzewczych zgodnie z procedurami.

4. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

Uczeń:

1) określa wymagane parametry powietrza w pomieszczeniach;

2) określa sposoby wentylacji obiektów budowlanych, pomieszczeń i stanowisk roboczych;

3) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych oraz technologie ich wykonywania;

4) określa miejsca montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;

5) sporządza zapotrzebowanie na materiały i kalkuluje koszty robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;

6) dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;

7) dobiera uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;

8) wyznacza trasę prowadzenia przewodów i miejsca montażu uzbrojenia instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;

9) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;

10) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia i aparaturę kontrolo- -pomiarową instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;

11) wykonuje próby szczelności instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;

12) wykonuje izolacje antykorozyjne, termoizolacyjne, przeciwwilgociowe i akustyczne instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;

13) ocenia jakość wykonania instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;

14) wykonuje czynności związane z uruchamianiem i regulacją instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

15) dokonuje przeglądu technicznego instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

16) wykonuje prace związane z konserwacją oraz naprawą instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

https://www.facebook.com/zsbzary