Nowe zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/21 w związku z z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty zostaną podane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw Oświaty i Wychowania. Harmonogram rekrutacji wprowadzony Zarządzeniem 12/2020 LKO z dnia 14 lutego 2020 r. traci swoją ważność.