29 stycznia 2018

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zespół Szkół Budowlanych w Żarach

68-200 Żary ul. Górnośląska 2

tel./fax: 683634702

NIP: 928-15-63-856, Regon: 000184170

ogłasza: przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego

( sklepiku ) znajdującego się w budynku głównym ZSB w Żarach.

 

Przedmiot przetargu:

 

  1. Łączna powierzchnia  lokalu: 21,51 m2.
  2. Najemca ponosi koszty napraw i remontów z wyłączeniem awarii instalacji będących częścią budynku.
  3. Sklepik może być czynny w godz. od 700 do 1500 przez 5 dni roboczych w tygodniu od września do końca czerwca i za te miesiące Najemca będzie płacił czynsz.
  4.  Działalność handlowa powinna obejmować wyłącznie sprzedaż środków spożywczych objętych grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r.   /Dz. U. z 2015 r. poz.594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65/
  5. Na inne przeznaczenie lokalu będącego przedmiotem najmu niż określone w   umowie Wynajmujący musi wyrazić zgodę.
  6.  Najemca jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku w wynajmowanym pomieszczeniu.

 Miesięczna cena wywoławcza czynszu najmu: minimum 260,00 złotych miesięcznie netto + VAT

Okres najmu od dnia  01.03.2018 r. do 28.02.2021 r.

Ofertę przetargową należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na wynajem lokalu użytkowego” w sekretariacie Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach, ul. Górnośląska 2 w terminie do dnia 13.02.2018 r. do godz.1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2018 r. o godz. 1200 w Zespole Szkół Budowlanych w Żarach, ul. Górnośląska 2  w pokoju nr 2 b.

Oferty przetargowe powinny zawierać:

– imię, nazwisko, adres, nr PESEL lub nazwę, siedzibę i adres oferenta ( w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oferent jest  zobowiązany przedstawić zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert ),

– ścisłe określenie przedmiotu oferty,

– oferowaną cenę określoną kwotowo za miesiąc najmu,

– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w niniejszym ogłoszeniu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

– oświadczenie, że oferent zapoznał się ze wzorem umowy i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Wynajmującego,

– datę sporządzenia oferty.

Rozpatrywane będą tylko oferty spełniające wymagania podane w Regulaminie Przetargu oraz w Ogłoszeniu o Przetargu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Załączniki:

  1. zalacznk-nr-1-regulamin-przetargu

2. zalacznik-nr-2-umowa-najmu