TECHNIK INFORMATYK

Technik informatyk obsługuje, naprawia i konserwuje komputery typu PC oraz komputery i urządzenia mobilne, posługując się gotowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym. Do jego zadań należy montowanie oraz eksploatacja systemów oraz lokalnych sieci komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Zajmuje się również programowaniem aplikacji internetowych, w tym projektowaniem, tworzeniem i administracją stronami WWW i systemami zarządzania treścią. Wykonuje oraz nadzoruje prace lokalnych sieci komputerowych oraz projektuje, opracowuje, administruje i użytkuje bazy danych.

 

KWALIFIKACJE JAKIE UZYSKUJĄ NASI ABSOLWENCI:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci

– przygotowywanie stanowiska komputerowego do pracy,

– wykonywanie lokalnej sieci komputerowej,

– naprawianie urządzeń techniki komputerowej,

– administrowanie systemami operacyjnymi.

 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

– tworzenie i administrowanie bazami danych,

– tworzenie stron i aplikacji internetowych.

 

EGZAMIN ZAWODOWY I TYTUŁ ZAWODOWY

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu materiału nauczania technika informatyka. Zostały one określone w standardach wymagań ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Na egzaminie będą sprawdzane tylko te wiadomości i umiejętności, które zostały zapisane w standardach wymagań dla tego zawodu.

W wyniku zdania egzaminu zawodowego otrzymuje się tytuł technika informatyka i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań: montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych, wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych, projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych, programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych, administrowanie serwerami linux i Windows, projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

 

PERSPEKTYWNY ZAWODOWE

Technicy informatycy mogą podejmować pracę nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja i znajdują się komputery. Wśród nich mogą być: firmy sprzedające sprzęt komputerowy, firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe, punkty serwisowe sprzętu komputerowego, wydawnictwa i drukarnie, studia graficzne i dźwiękowe, studia telewizyjne i filmowe, instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów.

 

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu kształcenia w technikum absolwent może podwyższać swoje kwalifikacje poprzez kontynuowanie nauki w szkołach wyższych na takich kierunkach, jak:

– informatyka,

– zarządzanie,

– systemy multimedialne i internetowe,

– systemy i sieci komputerowe,

– automatyka i robotyka,

– grafika komputerowa

https://www.facebook.com/zsbzary