TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód uwzględniający obecny rozwój nowych technologii w dziedzinie energetyki w zakresie: energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej, słonecznej. Ze względu na troskę o ochronę środowiska, staje się on jedną ze znaczących i wiodących profesji zarówno w kraju, jak i za granicą. Absolwenci  naszej szkoły są bardzo poszukiwani przez pracodawców.

 

KWALIFIKACJE JAKIE UZYSKUJĄ NASI ABSOLWENCI:

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

– montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

– uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót,

 

ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

– wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

– monitorowania nadzorowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

– oceny oddziaływania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko.

 

EGZAMIN ZAWODOWY I TYTUŁ ZAWODOWY

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu materiału nauczania technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej .Zostały one określone w standardach wymagań ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Na egzaminie będą sprawdzane tylko te wiadomości i umiejętności, które zostały zapisane w standardach wymagań dla tego zawodu.

W wyniku zdania egzaminu zawodowego otrzymuje się tytuł technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej powinien mieć zdolności manualne
i techniczne przydatne przy posługiwaniu się podczas pracy różnymi narzędziami
i urządzeniami. Szczególnie istotna jest ogólna sprawność fizyczna, wytrzymałość na długotrwały wysiłek i stres, sprawność układu kostno-stawowego oraz układu mięśniowego (osoby pracujące w tym zawodzie przez większą część dnia są w ruchu), a także odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Podczas prac m.in. z urządzeniami pomiarowymi ważną cechą jest dobry wzrok i koordynacja wzrokowo – ruchowa. Wymagana jest umiejętność koncentracji, dokładność, spostrzegawczość, a przy tym podzielność uwagi.
Dla doradców oraz osób pracujących przy instalacji nowych urządzeń ważna jest łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność i umiejętność współpracy z innymi.
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu są wszystkie choroby ograniczające sprawność ruchową, choroby układu kostno-stawowego oraz układu oddychania, a także nadmierna potliwość rąk i zaburzenia równowagi.

PERSPEKTYWNY ZAWODOWE

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej znajdują zatrudnienie na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej oraz
w nadzorze technicznym.

Pracują w budownictwie, energetyce, doradztwie energetycznym w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także w biurach projektowych oraz instytucjach zajmujących się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowiska. Specjaliści, którzy posiadają doświadczenie oraz uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami, są najczęściej zatrudniani w firmach instalacyjnych, które specjalizują się w projektowaniu i wykonawstwie związanym z: energetyką wodną, wiatrową, geotermalną, wodorową, energią słoneczną, budownictwem energooszczędnym i technologią wiatrową. Można również jeżeli jest się odpowiednio operatywnym podjąć własną działalność gospodarczą. Ponadto technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą znaleźć legalne zatrudnienie w swoim zawodzie w krajach Unii Europejskiej, gdzie są bardzo cenieni i poszukiwani.

 

 

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

 

Po zakończeniu kształcenia absolwent może dalej rozwijać swoje pasje i zainteresowania poprzez rozpoczęcie nauki na studiach wyższych  technicznych na kierunkach:

– odnawialne źródła energii,

–  biotechnologia,

–  ochrona środowiska,

–  gospodarka przestrzenna,

–  inżynieria środowiska,

–  technologie ochrony środowiska,

– kierunki pokrewne.